Obchodné podmienky – vyznanie lásky na billboarde

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti MMF s.r.o. ako poskytovateľa (ďalej len „poskytovateľ“) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa (ďalej len „objednávateľ“).

Poskytovateľ

MMF s.r.o.
Jurigovo nám. 3
IČO: 46 044 051
DIČ: 2023204381
IČ DPH: SK2023204381

Objednávateľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytovateľa špecifikované v týchto OP.

2. Predmet zmluvy

Poskytovateľ objednávateľovi vytvorí jeden grafický návrh plagátu a zabezpečí jeho vytlačenie a vylepenie na dohodnutý billboard o veľkosti 5,1 m x 2,4 m, ktorý si poskytovateľ prenajíma od vlastníka na objednanú dobu pre potreby objednávateľa podľa jeho špecifikácie a objednávateľ je za to poskytovateľovi povinný poskytnúť peňažnú odplatu podľa cenníka na stránke https://www.vyznanie-lasky.com/cennik/, prípadne peňažnú odplatu v inej dohodnutej výške.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ vytvorí jeden grafický návrh plagátu pre billboard z podkladov objednávateľa dodaných emailom (fotografie, text), zabezpečí jeho vytlačenie na papierový plagát pre rozmer billboardu o veľkosti 5,1 m x 2,4 m (plagát je o 2  až 8 cm menší ako je rozmer billboardu) a vylepenie v objednanom čase na objednanú dobu na dohodnutý billboard. Text a fotografie dodá objednávateľ poskytovateľovi emailom. Grafický návrh pošle poskytovateľ pred vytlačením plagátu objednávateľovi emailom na odsúhlasenie.

Billboard je možné objednať len na celé kalendárne mesiace (napr. marec, júl, september a pod.), pričom každý kalendárny mesiac má iný počet dní, čo však cenu neovplyvňuje. Plagáty sa vylepujú na billboardy počas prvých piatich dní v kalendárnom mesiaci. Počas týchto piatich dní poskytovateľ negarantuje umiestnenie plagátu na billboarde. Vylepenie plagátu je možné objednať aj na neskorší deň v mesiaci, avšak prenajať plochu je možné len na celý kalendárny mesiac. To znamená, že pri neskoršom vylepení plagátu na žiadosť objednávateľa je cena rovnaká ako pri vylepení počas prvých piatich dní v mesiaci.  Pri službe trvajúcej dlhšie ako 1 mesiac zabezpečí poskytovateľ prelepenie plagátu 1 x mesačne novým výtlačkom, ktorý je v cene služby. Billboard je možné objednať aj počas priebehajúceho aktuálneho mesiaca od dohodnutého dňa až po ukončenie aktuálneho mesiaca. Takáto realizácia je možná na žiadosť objednávateľa, avšak pre službu platí rovnaký cenník uvedený tu: https://www.vyznanie-lasky.com/cennik/ alebo iná dohodnutá cena medzi objednávateľom a poskytovateľom.

Zálohová faktúra musí byť objednávateľom uhradená a poskytovateľovi emailom doručené podklady pre grafické spracovanie minimálne 6 pracovných dní pred požadovaným zverejnením. Grafický návrh musí byť objednávateľom odsúhlasený minimálne 5 pracovných dní pred požadovaným zverejnením. Pokiaľ sa tak nestane, ruší sa zmluva v celom rozsahu, pokiaľ poskytovateľ výslovne neakceptuje aj neskoršie termíny. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet poskytovateľa.

Poskytovateľ začne práce až po pripísaní platby za službu na svoj účet. Pokiaľ nebude platba pripísaná na účet poskytovateľa minimálne 6 pracovných dní pred zverejnením (pred začiatkom mesiaca, počas ktorého bude plagát vylepený), ruší sa celá zmluva aj objednávka v celom rozsahu, pokiaľ poskytovateľ výslovne neakceptuje aj neskoršiu úhradu.

Billboardové plochy nie je vždy možné rezervovať. Poskytovateľ ich môže prenajať od vlastníka až po úhrade zálohovej faktúry objednávateľom. Ak by od doby záujmu objednávateľa o konkrétny billboard po jeho prenajatie poskytovateľom vlastník billboardu prenajal predmetný billboard inému nájomcovi, ktorý zaplatil skôr, objednávateľ si môže vybrať iný billboard z ponuky poskytovateľa, inak sa ruší zmluva v celom rozsahu.

Objednávateľ poskytne poskytovateľovi iba také fotografie, ktorých je autorom alebo má právo nimi disponovať a šíriť ich a zverejňovať. Objednávateľ sám nesie zodpovednosť za porušenie autorských práv k poskytnutým fotografiám.

Objednávateľ zodpovedá za dodaný text určený na zverejnenie na billboarde. Poskytovateľ nerobí žiadne korektúry textu. Ak poskytovateľ považuje text, fotografiu, grafické stvárnenie za protizákonné, vulgárne, urážlivé alebo obťažujúce tretie osoby, má právo odmietnuť realizáciu a požiadať objednávateľa o nápravu.

Plagát ostáva vylepený na billboarde až do jeho prelepenia plagátom ďalšieho nájomcu, minimálne však do skončenia doby, na ktorú bol objednávateľom prenajatý. Ak po uplynutí doby prenájmu poskytovateľom ostáva predmetný billboard bez nájomcu, plagát objednávateľa ostáva vylepený na billboarde až do jeho prelepenia ďalším nájomcom či vlastníkom billboardu. Ak má objednávateľ záujem o jeho skoršie odstránenie, môže tak urobiť svojpomocne alebo môže byť odstránený poskytovateľom za poplatok 35 EUR s DPH.

4. Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi peňažnú odplatu. Minimálne 6 pracovných dní pred zverejnením (pred začiatkom mesiaca, počas ktorého bude plagát vylepený) musí byť úhrada pripísaná  na účet poskytovateľa. Pokiaľ sa tak nestane, ruší sa celá zmluva aj objednávka v celom rozsahu, pokiaľ poskytovateľ výslovne neakceptuje aj neskoršiu úhradu. Poskytovateľ je platiteľ DPH a ceny v cenníkoch a objednávke už DPH zahŕňajú.

Platobné detaily poskytne poskytovateľ objednávateľovi v zálohovej faktúre zaslanej emailom. Platbu je možné vykonať podľa preferencie objednávateľa buď prevodom na účet alebo vkladom na účet poskytovateľa.

5. Reklamácie a zodpovednosť za škodu

Reklamáciu si môže objednávateľ uplatniť emailom na emailovej adrese martin@vyznanie-lasky.com alebo listom zaslaným poskytovateľovi. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od doručenia reklamácie poskytovateľovi. Reklamácia bude vybavená podľa právných predpisov platných v SR.

Poskytovateľ zodpovedá za prípravu, vytlačenie a vylepenie plagátu v dohodnutom termíne na dohodnutý billboard. V prípade služby trvajúcej dlhšie ako 1 mesiac zodpovedá poskytovateľ za obnovenie plagátu 1 x mesačne. Malé odlišnosti v zobrazení plagátu nie sú dôvodom na reklamáciu. Za kvalitu dodaných fotografií zodpovedá objednávateľ.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu ani inú ujmu, ktorá môže komukoľvek vzniknúť v súvislosti s nedodaním služby alebo vadou služby. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na bezodkladné vrátenie platby za služby. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú objednávateľ spôsobí sebe alebo tretím osobám dodaným textom alebo fotografiami. Dodaný text a fotografie nesmú porušovať žiadne právne predpisy ani dobré mravy.

Poskytovateľ nepreberá žiadne záruky za to, že objekty, na ktorých sa realizuje výlep plagátu, budú neporušene v prevádzke počas dohodnutého obdobia. Plagát sa vytlačí na BBS papier 120g/m2, ktorý sa štandardne používa pre billboardové reklamy a vylepí sa na dohodnutý billboard. Pokiaľ dôjde k jeho poškodeniu v dôsledku vandalizmu alebo extrémnemu počasiu či iných dôvodov, poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu.

6. Vyššia moc

1. V prípade vplyvu vyššej moci (vis maior), predovšetkým nepriaznivých poveternostných podmienok, štrajkov, občianskych nepokojov, živelných pohrôm, výpadku elektrickej energie spôsobeného tretími osobami, legislatívnymi zásahmi, zákazu vstupu k reklamným plochám z akéhokoľvek dôvodu, dopravných obmedzení, vzbúr a iných nepokojov a udalostí, ktorým nemožno predísť alebo udalostí, ktoré nastanú bez pričinenia poskytovateľa alebo tretej strany podľa zmluvy zúčastnenej na realizácii objednávky, vrátane problémov, za ktoré tieto strany nie sú zodpovedné, je poskytovateľ oslobodený od povinnosti realizovať potvrdenú objednávku, resp. zmluvu, a to v rozsahu a po dobu trvania následkov z toho vyplývajúcich. Poskytovateľ nie je povinný žiadnym spôsobom finančne alebo inak kompenzovať objednávateľovi nemožnosť realizácie objednávky alebo plnenia zo zmluvy.

Pod pojmom „nepriaznivé poveternostné podmienky“ sa pre účely realizácie objednávky rozumie: dážď v čase výlepu, resp. dážď pred dňom výlepu, ktorého dôsledkom je premočená plocha billboardu; silný vietor trvajúci viac ako dva dni, počínajúc dňom začatia výlepu; v mesiacoch október až apríl teplota nižšia ako -2°C vrátane; iné mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky.

7. Osobné údaje

Objednávateľ poskytuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo a udeľuje súhlas na ich zaradenie do databázy poskytovateľa.

Objednávateľ dáva súhlas v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov poskytovateľom.

Poskytovateľ sa zaväzuje využívať údaje poskytnuté objednávateľom výlučne na účely vybavenia objednávky, spracovanie účtovníctva a kontaktovanie objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že údaje poskytnuté objednávateľom neposkytne tretím osobám, s výnimkami dopytu orgánov štátnej správy v zmysle právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

8. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v OP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Objednávateľ úhradou zálohovej faktúry potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto OP a súhlasí s nimi.