Obchodné podmienky – vyznanie lásky na webstránke

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti MMF s.r.o. ako poskytovateľa (ďalej len „poskytovateľ“) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa (ďalej len „objednávateľ“).

Poskytovateľ

MMF s.r.o.
Jurigovo nám. 3
IČO: 46 044 051
DIČ: 2023204381
IČ DPH: SK2023204381

Objednávateľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytovateľa špecifikované v OP.

2. Predmet zmluvy

Poskytovateľ objednávateľovi poskytuje počítačové služby – dočasnú úpravu internetových stránok, ktorými poskytovateľ v plnej miere disponuje, pre potreby objednávateľa podľa dohodnutej špecifikácie a objednávateľ je za to poskytovateľovi povinný poskytnúť peňažnú odplatu podľa cenníka na stránke https://www.vyznanie-lasky.com/cennik/, prípadne peňažnú odplatu v inej dohodnutej výške.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ dočasne upraví webovú stránku podľa objednávky objednávateľa v rozsahu fotografií a textu, ktorý nesmie presiahnuť rozsah vzoru uverejneného na stránkach poskytovateľa. Text a fotografie dodá objednávateľ poskytovateľovi v rámci objednávkového formulára. Upravenú stránku poskytovateľ zverejní na objednanú dobu v objednanom čase na doméne (subdoméne) špecifikovanej v objednávke. Doba zverejnenia začína plynúť 30 minút po začiatku dňa zverejnenia a uplynie poslednou sekundou posledného dňa zverejnenia. Poskytovateľ počas doby zverejnenia garantuje 99,5% dostupnosť zverejnenej webstránky.

Objednávka musí byť objednávateľom podaná a poskytovateľom emailom potvrdená minimálne 24 hodín pred požadovaným zverejnením. Pokiaľ sa tak nestane do 24 hodín pred zverejnením upravenej stránky, ruší sa celá zmluva aj objednávka v celom rozsahu, pokiaľ poskytovateľ výslovne neakceptuje aj neskoršiu objednávku. Pokiaľ poskytovateľ už obdržal k objednanej doméne a dátumu zverejnenia skoršiu objednávku od iného zákazníka, upozorní na to objednávateľa a ponúkne mu iné riešenie. Pokiaľ poskytovateľ nepotvrdí emailom objednávku s tým, že objednaná doména (subdoména) je v čase špecifikovanom v objednávke voľná, zmluva sa ruší v celom rozsahu.

Minimálne 24 hodín pred zverejnením musí byť vykonaná aj úhrada zo strany objednávateľa. Poskytovateľ začne práce na úpravách stránky až po preukázaní úhrady peňažnej odplaty objednávateľom. Na tento účel postačí naskenovaná poštová poukážka alebo príkaz na úhradu v minimálnom rozlíšeni 150 dpi zaslaná emailom poskytovateľovi. Pokiaľ nebude platba preukázaná do 24 hodín pred zverejnením upravenej stránky, ruší sa celá zmluva aj objednávka v celom rozsahu, pokiaľ poskytovateľ výslovne neakceptuje aj neskoršie preukázanie platby.

Objednávateľ poskytne poskytovateľovi iba také fotografie, ktorých je autorom alebo má právo nimi disponovať a šíriť ich a zverejňovať. Objednávateľ sám nesie zodpovednosť za porušenie autorských práv k poskytnutým fotografiám. Autorské právo k objednaným webstránkam a ich obsahu neprechádza v žiadnom prípade a ani dočasne na objednávateľa. Stránky sú vytvorené a využívané poskytovateľom, ktorý na nich zverejní len text a fotografie špecifikované v objednávke.

Objednávateľ zodpovedá za text určený na zverejnenie na webstránke špecifikovaný v objednávke. Poskytovateľ nerobí žiadne korektúry textu. Ak poskytovateľ považuje text za protizákonný, vulgárny, urážlivý alebo obťažujúci tretie osoby, odmietne objednávku a zmluva nevznikne.

4. Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi peňažnú odplatu najneskôr do 7 dní od potvrdenia objednávky. Úhrada však musí byť uskutočnená a preukázaná poskytovateľovi vyššie opísaným spôsobom najneskôr 24 hodín pred zverejnením upravenej stránky. Poskytovateľ je platiteľ DPH a ceny v cenníkoch a objednávke už DPH zahŕňajú.

Platbu je možné vykonať podľa preferencie objednávateľa buď prevodom na účet, poštovou peňažnou poukážkou alebo zľavovým kupónom. Platobné detaily budú poskytnuté objednávateľovi v potvrdení objednávky od poskytovateľa emailom. V prípade, že platba bude pripísaná na účet poskytovateľa skôr ako 24 hodín pred zverejnením upravenej stránky, nie je nutné ju inak preukazovať. Nákup zľavového kupónu stačí preukázať pri objednávke.

5. Reklamácie a zodpovednosť za škodu

Reklamáciu si môže objednávateľ uplatniť emailom na emailovej adrese martin@vyznanie-lasky.com alebo listom zaslaným poskytovateľovi. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od doručenia reklamácie poskytovateľovi. V prípade oprávnenej reklamácie bude objednávateľovi vrátených 100% ceny, ktorú zaplatil alebo mu bude poskytnutý náhradný termín realizácie podľa preferencie objednávateľa.

Malé odlišnosti v zobrazení stránky v rôznych internetových prehliadačoch nie sú dôvodom na reklamáciu. Garantujeme správne zobrazenie v prehliadačoch Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. V ostatných prehliadačoch správne zobrazenie negarantujeme, aj keď s vysokou pravdepodobnosťou bude zobrazenie správne v akomkoľvek prehliadači. Dôvodom na reklamáciu nie je ani viditeľné ohraničenie vložených fotografií. Za kvalitu dodaných fotografií zodpovedá objednávateľ.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu ani inú ujmu, ktorá môže komukoľvek vzniknúť v súvislosti s dočasnou nedostupnosťou stránok alebo ich nesprávnym zobrazením. V prípade nedostupnosti objednaných webstránok vyššej ako 0,5 % objednanej doby vráti poskytovateľ objednávateľovi 100% zaplatenej ceny. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú objednávateľ spôsobí sebe alebo tretím osobám dodaným textom alebo fotografiami. Dodaný text a fotografie nesmú porušovať žiadne právne predpisy.

6. Osobné údaje

Vyplnením objednávky objednávateľ poskytuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo a udeľuje súhlas na ich zaradenie do databázy poskytovateľa.

Objednávateľ dáva súhlas v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov poskytovateľom.

Poskytovateľ sa zaväzuje využívať údaje poskytnuté objednávateľom výlučne na účely vybavenia objednávky, spracovanie účtovníctva a kontaktovanie objednávateľa.

7. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v OP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto OP.